Τι είναι το SGML (Standard Generalized Markup Language);

Σύντομη για την τυποποιημένη γενικευμένη γλώσσα σήμανσης, το SGML είναι ένα πρότυπο ISO που προσφέρει έναν γενικό ορισμό μιας γλώσσας σήμανσης. Καθορίζει κανόνες για το είδος του σήματος που είναι έγκυρο και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναλύεται αυτή η σήμανση.

Δεν είναι όλες οι γλώσσες σήμανσης σύμφωνες με το πρότυπο SGML. Για παράδειγμα, το HTML5 δεν είναι συμβατό με το SGML.

Οι πλήρεις λεπτομέρειες για το πρότυπο μπορούν να προβληθούν στο //www.iso.org/standard/16387.html.

Ακρωνύμια υπολογιστών, σήμανση, όροι προγραμματισμού