Τι είναι το Analog;

Αναλογική ή αναλογική είναι μια ηλεκτρονική επικοινωνία που αποστέλλεται ως σήματα διαφορετικής συχνότητας αντί για ON ή OFF όπως μια ψηφιακή μετάδοση δεδομένων. Το Αναλογικό επιτρέπει στον εξοπλισμό να χειρίζεται πληροφορίες που αλλάζουν συνεχώς, όπως τάση, ρεύμα και κύμα.

Η εικόνα προς τα δεξιά είναι ένα παράδειγμα αναλογικού σήματος ή πώς μπορεί να αναπαρασταθεί το αναλογικό. Στο παράδειγμα ενός κύματος, έχει μια υψηλή και χαμηλή τιμή με πολλές τιμές μεταξύ των. Με ένα ψηφιακό κύμα, θα είχε υψηλή ή χαμηλή τιμή (on ή off), χωρίς τίποτα μεταξύ.

Ψηφιακοί, ηλεκτρονικοί όροι, PCM, όροι τηλεφώνου