Αν κάνω έγκαυμα αντίγραφα ενός CD, αυτό υποβαθμίζει την ποιότητα;

Σε αντίθεση με μια κασέτα που αποθηκεύει τις ηχητικές και οπτικές πληροφορίες σε αναλογική μορφή, το CD και το DVD αποθηκεύει πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή και δεν υποβαθμίζουν την ποιότητα των αντιγράφων. Με άλλα λόγια, θα μπορούσατε να φτιάξετε εκατοντάδες αντίγραφα ενός CD ή ταινίας ήχου και κάθε ένα από αυτά θα ήταν 100% ταυτόσημο με το πρωτότυπο.