Πώς μπορώ να βοηθήσω την Computer Hope σε διαφορετική γλώσσα;

Προς το παρόν, όλες οι σελίδες του Computer Hope και όλης της υποστήριξης που διακινούνται είναι μόνο στην αγγλική γλώσσα. Ενώ καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρειάζονται την Computer Hope, δεν έχουμε ακόμα τους πόρους για να μεταφράσουμε τα έγγραφά μας σε άλλες γλώσσες ή να χειριστούμε e-mail σε άλλες γλώσσες. Ωστόσο, όλες οι σελίδες μας δεν θα πρέπει να μεταφράζονται από υπηρεσίες τρίτων, όπως το Google Translate.

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες ακατέργαστες μεταφράσεις της παραπάνω παραγράφου σε διάφορες γλώσσες.

Ο εισηγητής είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτησή του σχετικά με το θέμα αυτό και να υποβάλει την ερώτησή του σχετικά με το θέμα αυτό. Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ζητήσει την υποβολή αιτήματος από τον αναπληρωτή του αναπληρωτή του υποψηφίου, ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μηνύματά του για να μεταφράσει τα έγγραφα ή τα μηνύματά του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εμπάργκο αμαρτίας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το πρόβλημα με το οποίο μεταφράζονται σε προσωπικά στοιχεία του χρήστη με το Google Translator.

Το παρόν έγγραφο απευθύνεται σε εισηγητές και διευθυντές που ασχολούνται με την έρευνα. Ο Tandis δεν είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα καθήκοντά του ως εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος μπορεί να ζητήσει τη γνωστοποίηση εγγράφων ή εγγράφων ή να χειριστεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο συγγραφέας, σας ζητά να δείτε τις σελίδες σας και να δημιουργήσετε προβλήματα με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Google.

Όλα τα σχόλια είναι απαραίτητα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον υπολογιστή σας και τον υπολογιστή σας. Whrend wir Leute ganz um die Weltnotwendigkeit Computer-Hoffnung verstehen, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το Betriebsmittel, από το οποίο μπορείτε να μεταφέρετε έγγραφα σε άλλο αρχείο ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση anderen Sprachen anzufassen. Οι χρήστες προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματά τους και να επιλύσουν τα προβλήματά τους.

Στο προσκήνιο, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα. Τα μηνύματα που περιγράφονται στην ενότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμα για την ανάληψη των καθηκόντων μας σε άλλο κράτος μέλος ή σε άλλο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Tuttavia, η οποία δεν αποτελεί εμπόδιο για την αγορά του Google σε κάθε συναλλαγή.

Το Neste tempo todas ως πινέζικα είναι δύσκολο να υπολογίσετε και να αυξήσετε τα κέρδη σας. Ο χρήστης δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις που πρέπει να γνωστοποιήσει σχετικά με την αναγκαιότητά του να δημιουργήσει μηνύματα που δεν είναι απαραίτητα για την επίλυση του προβλήματος ή του προβλήματος που προέκυψε από την εμφάνισή του ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν έχει σημασία αν το ζητούμενο είναι να το στείλετε στο παρελθόν και να το στείλετε στο τρίτο μέρος της Google.

في هذا الوقت من كل صفحه علي الحاسوب الامل وتناول كل الدعم فقط باللغه الانكليزيه. واذا كنا نفهم الناس في كل انحاء العالم بحاجه الحاسوب امل حتي الان ليست لدينا موارد ترجمه الوثاءق اللغات الاخري او التعامل مع البريد الالكتروني في لغات اخري. ولكن كل منا صفحه ان هناك مشكله ترجمه عن الخدمات التي تقدمها اطراف ثالثه مثل غوغل في ترجمتها.

現時 点 で 扱 わ れ る 英語 に だ け コ ン ピ ュ ー タ 希望 お よ び す べ て の サ ポ ー ト の す べ て の ペ ー ジ は あ る. 私 達 が 世界 の 必要性 コ ン ピ ュ ー タ 希望 の ま わ り で 人 々 を 完全 に 理解 す る 間, 私 達 は ま だ 私 達 の 文書 を 他の 言語 に 翻 訳 す る か, ま た は 他 の 言語 の 電子 メ ー ル を 扱 う 資源 を 持 っ て い な い. 但 し, 私 達 の ペ ー ジ す べ て に 翻 訳 す る た め に Google の よ う な 第三者 サ ー ビ ス に よ っ て 翻 訳 さ れ る 問題 が あ る べ きで な い.

취급 된 컴퓨 과 모든 지원 에 페이지 의 이 시간 전부 에 에서만 있다. 우리 가 세계 필요 컴퓨 희망 희망 위 위 위 위 위 위 위 해 해 해 해 해 해 해 해 해 해 해 해 해 해 해 해 해 해 해 해 해 해 해 해 해 해 해 취 취 취 취 취 취 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원 원. 그러나, 우리 의 페이지 전부 에는 번역 하기 위하여 Google 같 같 같 삼 삼 삼 삼 삼 삼 Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google 같 같 무 무 무 무 무 무 무 무 무 무 무

此时 所有 报纸 都 支持 和 计算机 处理, 只是 希望 英文. 虽然 我們 知道, 世界 人人 希望 的 电话 需要 我們 还 没有 资源 文件 翻译 成 其他 语文, 或 我們 的 电话 邮件 的 其他 语言. Το όνομα, το όνομα, το όνομα, το όνομα και η διεύθυνση του ιστοχώρου σας.