Η εκτεταμένη μνήμη RAM απέτυχε στην μετατόπιση 1Α

Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη έχει ρυθμιστεί σωστά στη ρύθμιση CMOS για τη σωστή ποσότητα μνήμης που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή. Εάν η μνήμη έχει ρυθμιστεί σωστά, επαναφέρετε τις τιμές του CMOS στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Μνήμη ασυμβατότητας

Εάν έχει προστεθεί πρόσφατα μνήμη στον υπολογιστή και η παραπάνω πρόταση δεν επιλύει το πρόβλημα, η νέα μνήμη μπορεί να είναι κακή ή ασύμβατη με τον υπολογιστή.

Συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή για να επαληθεύσετε ότι η νέα μνήμη είναι συμβατή με τον υπολογιστή και εάν όχι, τις σωστές τιμές της μνήμης του υπολογιστή.

Ζητήματα υλικού

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υλικού σας για υπηρεσία ή αντικατάσταση.