Τι είναι το VDSL (Very High Rate Rate DSL);

Μικρό για πολύ υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων DSL, το VDSL είναι ικανό να μεταφέρει έως και 52 Mbps κατάντη και 16 Mbps ανάντη.

Ακρωνύμια υπολογιστών, DSL, όροι δικτύου, VADSL