Τι είναι το RDP (Remote Desktop Protocol);

Σύντομη για το πρωτόκολλο απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Protocol), το πρωτόκολλο RDP είναι το πρωτόκολλο που επιτρέπει στην σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας να επικοινωνεί με τις υπηρεσίες Microsoft Terminal Services Το πρωτόκολλο απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας συνήθως προσπελάζεται μέσω της θύρας 3389.

Ακρωνύμια υπολογιστών, όρους δικτύου, πρωτόκολλο, απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας