Τι είναι ο έλεγχος σφαλμάτων;

Ο έλεγχος σφαλμάτων είναι μια μέθοδος ελέγχου της αξιοπιστίας χαρακτήρων (ισοτιμίας) ή ομάδων δεδομένων κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας. Τα πρωτόκολλα ελέγχου σφαλμάτων V.42 και MNP χρησιμοποιούν το CRC (Cyclic Redundancy Check) και την αναμετάδοση ελλιπών πλαισίων.

BERT, CRC, ECC, σφάλμα, έλεγχος ροής, όροι υλικού, ισοτιμία