Δεν υπάρχουν αρκετά γράμματα μονάδας δίσκου

Επαληθεύστε ότι η LASTDRIVE = γραμμή υπάρχει στο αρχείο config.sys. Εάν υπάρχει αυτή η γραμμή, βεβαιωθείτε ότι το γράμμα της μονάδας δίσκου που καθορίστηκε είναι μεγαλύτερο από το ποσό των γραμμάτων μονάδας δίσκου.

Για παράδειγμα, η γραμμή μπορεί να διαβάσει:

 LASTDRIVE = Z 

Το dblspace.ini λείπει ή είναι διεφθαρμένο

Εάν στον υπολογιστή έχει χρησιμοποιηθεί διπλός χώρος ή συμπίεση δίσκου, βεβαιωθείτε στο δίσκο εκκίνησης (μονάδα δίσκου C) ότι το dblspace.ini περιέχει τις ακόλουθες δύο γραμμές.

 MaxRemoveDrives = 2 LastDrive = F