Το μήνυμα λάθους των Windows με το ntoskrnl.exe

Εάν έχουν προστεθεί ή αφαιρεθεί πρόσφατα οποιεσδήποτε μονάδες δίσκου ή έχει τροποποιηθεί πρόσφατα το boot.ini, το boot.ini ενδέχεται να μην είναι πλέον ρυθμισμένο σωστά. Το πρώτο βήμα είναι να επαληθεύσετε ότι το boot.ini έχει ρυθμιστεί σωστά.

Για να προβάλετε, να τροποποιήσετε ή να προσθέσετε το αρχείο boot.ini, είτε εκκινήστε από δισκέτες είτε εκτελείτε Microsoft Windows 2000 XP, εισάγετε μέσω της κονσόλας αποκατάστασης. Εάν εντοπιστεί το αρχείο boot.ini και δεν περιέχει σφάλματα, αυτό το ζήτημα μπορεί επίσης να επιλυθεί σε υπολογιστές με Windows 2000 ή XP εκτελώντας chkdsk / r στην κονσόλα αποκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα εντολών chkdsk.