Τι είναι το STS (Σύγχρονο Μεταφορικό Σήμα);

Σύντομη για το σύγχρονο σήμα μεταφοράς, το STS είναι ένα πρότυπο για τη μετάδοση δεδομένων σε SONET.

Ακρωνύμια υπολογιστών, όροι δικτύου, OC, SONET, STM