Τι είναι το SDDL;

Ορισμός προσδιοριστή περιγραφής ασφαλείας Η γλώσσα προσδιορισμού ή SDDL χρησιμοποιείται για τον ορισμό της μορφοποίησης που χρησιμοποιείται για την έκφραση ενός περιγραφέα ασφαλείας, συνήθως ως συμβολοσειρά κειμένου. Το SDDL χρησιμοποιείται στο χαρακτηριστικό nTSecurityDescriptor για τον ορισμό ενός ACL καθώς και σε κλειδιά μητρώου και αρχεία NTFS.

Αρκτικόλεξα υπολογιστών, κλειδί μητρώου, όροι ασφαλείας