Τι είναι το NSSN (Εθνικό Δίκτυο Συστημάτων Προτύπων);

Η NSSN είναι μια συνεταιριστική συνεργασία μεταξύ της ANSI για την ανάπτυξη εθνικών, ξένων, περιφερειακών και διεθνών προτύπων και ρυθμιστικών εγγράφων.

ANSI, συντομογραφίες υπολογιστών