Τι είναι μια μορφή χαμηλού επιπέδου;

Μια αρχική μορφοποίηση ενός σκληρού δίσκου που προετοιμάζει τα φυσικά κομμάτια στην επιφάνεια ή τους εσωτερικούς δίσκους. Ο κατασκευαστής μονάδας δίσκου εκτελεί μια μορφή χαμηλού επιπέδου στη μονάδα σκληρού δίσκου προτού απελευθερωθεί και δεν είναι κάτι που ένας τελικός χρήστης πρέπει να κάνει στον σκληρό δίσκο του.

Εάν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση μιας μορφής υψηλού επιπέδου ή χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση μορφής χαμηλού επιπέδου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ρουτίνα εντοπισμού σφαλμάτων για την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας. Ανατρέξτε στον οδηγό ρουτίνας εντοπισμού σφαλμάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Μορφή, όρους σκληρού δίσκου, μορφότυπο υψηλού επιπέδου, MFM, μηδενική συμπλήρωση