Τι είναι η διακριτότητα;

Μια λεπτομερειακότητα μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

1. Η κοκκοποίηση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πόσο καθαρή είναι μια εικόνα που εμφανίζεται. Για παράδειγμα, με μια bitmapped εικόνα, όσο μικρότερες είναι οι τελείες, τόσο καλύτερη είναι η διακριτικότητα ή η σαφήνεια της εικόνας.

2. Εάν μια αναζήτηση δεν περιέχει αρκετές απαιτήσεις ή λέξεις-κλειδιά, ενδέχεται να απαιτείται η αναζήτηση να είναι πιο κοκκώδης . Για να κάνετε μια αναζήτηση πιο κοκκώδη, προσθέστε επιπλέον λέξεις-κλειδιά ή εκτελέστε μια σύνθετη αναζήτηση.

Όροι βίντεο