Τι είναι η ηλεκτρονική δημοσίευση;

Η ηλεκτρονική έκδοση είναι μια μέθοδος δημοσίευσης όπου η τελική απελευθέρωση του εγγράφου ή των μέσων εκδίδεται ηλεκτρονικά. Για παράδειγμα, έγγραφα ή άλλα μέσα που τοποθετούνται σε ένα CD-ROM, στο Διαδίκτυο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιχειρηματικοί όροι, Εκδόσεις