Τι είναι το DTE (Εξοπλισμός Τερματικών Δεδομένων);

Μικρή για εξοπλισμό τερματικών δεδομένων ή εξοπλισμό τερματισμού δεδομένων, το DTE είναι μια συσκευή υπολογιστή ή επικοινωνίας που παράγει ή είναι ο τελικός προορισμός των δεδομένων. Μια συσκευή που χαρακτηρίζεται ως συσκευή DTE είναι μια συσκευή που έχει όλα τα ενσωματωμένα όλα τα πρότυπα EIA232 και είναι συνήθως ο υπολογιστής ή ο τερματικός σταθμός.

Ακρωνύμια υπολογιστών, DCE, EIA232, Όροι υλικού