Τι είναι το CD-PROM (μνήμη μόνο για ανάγνωση μόνο ανάγνωσης με δυνατότητα ανάγνωσης);

Σύντομη για τη μνήμη μόνο για ανάγνωση μόνο με δυνατότητα ανάγνωσης με δυνατότητα ανάγνωσης με συμπίεση δίσκου, το CD-PROM αναπτύχθηκε από την Kodak ως μορφή εικόνας CD που συνδυάζει μορφές εγγραφής και ανάγνωσης μόνο σε ένα δίσκο.

Όροι CD, συντομογραφίες υπολογιστών, ROM