Τι είναι το στοιχείο HTML;

Όταν γίνεται αναφορά στη γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου, ο κώδικας αποτελείται από σύνολα χαρακτήρων μεταξύ των γωνιαίων παρενθέσεων. συχνά αναφέρονται ως ετικέτες. Η πλήρης ετικέτα που περιλαμβάνει την ετικέτα ανοίγματος, το κλειστό περιεχόμενο ετικέτας και την ετικέτα κλεισίματος είναι το στοιχείο HTML όπως φαίνεται παρακάτω.

Στο παραπάνω παράδειγμα, το στοιχείο ορίζει μια υπερσύνδεση. Ένα στοιχείο μπορεί επίσης να πει στο πρόγραμμα περιήγησης πώς να εμφανίζει κείμενο. Για παράδειγμα, το κείμενο τυλιγμένο στο έντονο στοιχείο, το οποίο σημειώνεται με και εμφανίζει λίγο πιο σκούρο, ενώ το πλάγιο στοιχείο ( και ) κάνει το κείμενο να εμφανίζεται με πλάγια γραφή.

Χαρακτήρας, όροι Διαδικτύου, όροι σχεδιασμού ιστοσελίδων