Τι είναι οι Ειδικοί Χαρακτήρες;

Ένας χαρακτήρας που δεν είναι αλφαβητικός ή αριθμητικός χαρακτήρας. Σημάδια στίξης και άλλα σύμβολα είναι παραδείγματα ειδικών χαρακτήρων .

Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Χάρτη χαρακτήρων για να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες σε πολλά διαφορετικά προγράμματα.

ASCII, Χαρακτήρας, Χαρακτήρας μη εκτύπωσης, Όροι τυπογραφίας