Λάβετε δρομέα που αναβοσβήνει όταν επανέλθετε από την κατάσταση αναμονής

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκληθεί όταν χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής ή εάν ένα παράθυρο γραμμής εντολών ήταν ανοιχτό όταν τέθηκε σε κατάσταση αναμονής.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πατήστε Alt + Tab για να συνεχίσετε από την κατάσταση αναμονής.