Το μήνυμα λάθους Norton antivirus Navdef32.dll κατά την εγκατάσταση

Αυτό το μήνυμα λάθους προκαλείται κατά την εκτέλεση εφαρμογών τρίτου κατασκευαστή στο παρασκήνιο των Microsoft Windows. Ακολουθήστε τα βήματα για να τερματίσετε την εκτέλεση όλων των εφαρμογών τρίτων και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα.