Οι συσκευές USB 1.x λειτουργούν σε USB 2.0;

Ναι, συσκευές USB 1.0 ή 1.1 και διανομέας είναι συμβατές με USB 2.0. Ωστόσο, οι συσκευές USB 1.0 ή 1.1 δεν θα έχουν όλες τις δυνατότητες και τις δυνατότητες που έχουν βρεθεί στο USB 2.0. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λήψη συσκευής USB 1.x που λειτουργεί με USB 2.0, είναι πιθανό να παρουσιαστεί πρόβλημα με USB και όχι θέμα συμβατότητας.

Μια συσκευή USB 2.0 θα λειτουργεί σε θύρα USB 1.1 ή 1.0, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ορισμένες συσκευές USB δεν λειτουργούν επίσης σε USB 1.x λόγω του περιορισμού του εύρους ζώνης των 12 Mbps.